Y Gwahanol Fathau O Rybedion A'u Cymwysiadau Cyffredin

O ran gwneud cynhyrchion, fe welwch mai'r cydrannau lleiaf yn aml sy'n tueddu i wneud y gwahaniaethau mwyaf. Ac, yn achos rhybedion, gallwn weld yn glir bod hyn yn wir. 

Efallai nad nhw yw'r cydrannau mwyaf o unrhyw drefniant cydosod cynnyrch, ond mae rhybedion yn gwneud llawer iawn. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio'r deunyddiau hyn, yn ogystal â'r gwahanol fathau sydd ar gael i chi. 

Y Mathau Gwahanol O Rybedion Sydd Ar Gael I'w Gweithgynhyrchu

Cyn i ni fynd ymhellach, gadewch i ni edrych ar y gwahanol fathau o rhybedion sydd ar gael i roi rhywfaint o eglurder:

Y Rhybed Solet 

Pryd bynnag y byddwch chi'n meddwl am rhybed, mae siawns sylweddol y byddwch chi'n meddwl am yr un hon. Mae'r rhybed solet yn nodedig am fod yn un o'r opsiynau rhybed gwreiddiol - cyn llawer rhybedion arferiad dechrau cael ei ddatblygu. 

Yma, mae gennych siafft sengl gyda chorff silindrog sydd hefyd yn dod â phen ar un o'i bennau. Yn y bôn, rydych chi'n cymryd y pen arall nad oes ganddo ben, yn ei ddadffurfio, ac mae'r gosodiad yn cael ei wneud oddi yno. 

Defnyddir y rhan fwyaf o rhybedion solet ar gyfer cymwysiadau fel adeiladu llongau, adeiladu adeiladu, a mwy. 

Rhybedion Deillion

Os nad ydych chi'n gyfarwydd â'r rhybed dall, yna efallai eich bod chi'n gyfarwydd â'r rhybed pop. Wel, maen nhw fwy neu lai yr un peth. Daw'r rhybedion hyn â chyrff tiwbaidd, yn ogystal â mandrel sy'n rhedeg trwy eu canolfannau. 

Ar gyfer gosod, gosodir y rhybed ddall ar un ochr y workpiece, lle gall gynnig ar y cyd dibynadwy a chadarn. Mae gan y rhybedion hyn gymwysiadau amrywiol, o weithio mewn cymwysiadau metel dalen a hefyd yn y diwydiant adeiladu. 

Rhybedion Gyrru

O ran rhybedion sydd wedi'u haddasu i ffitio siapiau penodol, mae rhybedion gyriant yn eithaf poblogaidd. Maent yn debyg iawn i'r rhybedion solet, er eu bod yn wahanol yn yr ystyr bod eu mandrelau yn fyr ac yn allwthio bron allan o waelodion y rhybedi. 

Yn y rhan fwyaf o achosion, fe welwch y rhybedi hyn yn cael eu defnyddio i atodi pethau fel paneli ac arwyddion. A phryd bynnag y bydd angen i chi adeiladu cysylltiad cadarn na ellir ymyrryd ag ef, mae'r math rhybed hwn yn berffaith i chi. 

Rhybedion Tiwbwl

Gyda'u cyrff gwag, mae'r rhybedion hyn yn nodedig oherwydd eu bod yn ei gwneud hi'n hawdd iawn i chi eu cywasgu. Mae rhai pobl yn eu hadnabod fel rhybedion dillad or rhybedion crwn, ac maen nhw'n dod â phennau crwn neu fflat sy'n eu gwneud yn berffaith ar gyfer cymwysiadau ysgafn yn bennaf - gwneud lledr, gwneud dillad, ac ati. 

Rhybedion Hollti:

Daw’r enw “rhibed hollti” o egwyddor weithredol hyn mewn gwirionedd math rhybed. Rhybedion yw'r rhain â dwy goes, sydd i bob pwrpas yn hollti'n agored unwaith y bydd y rhybed cyfan ei hun wedi'i roi mewn twll. 

Hollti rhybedion yn bert rhybedion bach, ac maent yn gweithio'n bennaf i helpu i uno darnau o ledr â ffabrigau tebyg.

Rhybedion Aml-Grip

Gyda rhybed aml-grip, mae gennych opsiwn rhybed sydd yn ei hanfod yn gweithio gyda gwahanol hyd gafael. Mae hyn yn golygu y gall y rhybedi drin gwahanol ddeunyddiau, waeth pa mor drwchus ydyn nhw.

Mae hwn yn un o'r rhai mwyaf amlbwrpas mathau o rhybedi, ac mae'n gweithio i helpu i ddileu'r angen am wahanol feintiau – neu, o leiaf, lleihau eich dibyniaeth arnynt. Cyn belled â'ch bod chi'n gwybod eich bod chi'n gweithio gyda gwahanol opsiynau trwch deunydd, mae'r rhybed aml-grip yn eithaf effeithiol. 

Rhybedion Oscar

Daw'r rhybed Oscar mewn siâp tebyg i'r rhybed dall. Y gwahaniaeth, fodd bynnag, yw bod y rhain yn tueddu i ddod â phennau llydan, gwastad. hwn rhybed meicro hefyd yn helpu i gyfuno defnyddiau, a gwyddys ei fod yn eithaf effeithiol yn hynny o beth. 

Mae'r rhain yn mathau rhybed yn berthnasol yn bennaf mewn y diwydiant awyrofod, lle mae angen i chi gadw rheolaeth briodol dros ymddangosiad ac aerodynameg materol cyffredinol. 

Rhybedion Fflysio

Daw'r rhybed fflysio â phen sydd wedi'i osod yn berffaith o fewn wyneb gweithle. Mae'r sefyllfa hon yn darparu gorffeniad llyfn a dibynadwy sy'n perfformio gwahanol nodweddion aerodynamig, ac fel yr Oscar math rhybed, mae'r un hwn hefyd yn gweithio'n dda mewn swyddogaethau awyrofod. 

Rhybedion Strwythurol

Mae'r rhybedion hyn yn adnabyddus am eu cryfder corfforol trawiadol. Mae ychwanegu mecanwaith cloi hefyd yn golygu y gall y rhybedi hyn ddarparu gwydnwch a chryfder ychwanegol i'ch adeiladwaith. 

Yn wahanol i eraill rhybedion addurniadol ar gyfer lledr a deunyddiau cysylltiedig, mae'r rhybed hwn yn gweithio'n berffaith mewn sefyllfaoedd lle mae angen y lefelau cywir o gyfanrwydd strwythurol. 

Rhybedion Ysgwydd

Daw'r rhybed ysgwydd gyda'r siâp rhybed traddodiadol. Fodd bynnag, yn wahanol i lawer o rai eraill rhybedion a phinnau, daw'r rhain â siafftiau estynedig sy'n sefyll rhwng eu pennau a'u coesynnau. Mae'r dyluniad cymhleth hwn yn gwneud y rhybedi ysgwydd yn gryfach, gan eu gwneud yn berffaith pan fydd gennych anghenion cynnal llwyth. Felly, yr enw "ysgwydd." 

Mae'r math hwn o rivet yn gweithio mewn gwahanol ddiwydiannau lle mae angen i chi ddal llawer o bwysau - peiriannau modurol, electroneg, diwydiannol, rydych chi'n ei enwi. 

Afonydd Screw Drive

Os ydych chi erioed yn chwilio amdano rhybedion arferiad, yna rhybedion sgriw gyrrwr yw'r enghraifft berffaith. 

Yma, mae gennych chi fath rhybed sy'n cyfuno ymarferoldeb rhybedion sgriw a rhybedion gyrru. Gyda'u siafftiau edafeddog, gallant afael yn well ar weithleoedd. Ac, mae hyn yn eu gwneud yn berffaith mewn cymwysiadau lle mae angen sgriwio a rhybedio priodol. 

HuckBolts

Hefyd yn fath poblogaidd o rhybed, mae'r rhain yn rhannu llawer o debygrwydd i'r rhybedion dall. Fodd bynnag, mae angen teclyn arbennig ar gyfer gosod y math hwn o rhybed sy'n helpu i wasgu'r pin, gan greu cymal parhaol a all wrthsefyll dirgryniadau. 

Mae'r rhybedion hyn hefyd yn nodedig am ddefnyddiau trwm, felly maen nhw'n eithaf nodedig.

Golwg Gyffredinol ar Rybedion

Nawr ein bod yn deall y gwahanol fathau o rhybedion, gadewch i ni gymryd eiliad gyflym i ddeall beth yw'r deunyddiau hyn a sut maen nhw wedi dod mor amlwg. 

Offeryn sy'n helpu i gau yw rhybed. Wedi'u hadeiladu gyda'r mecanyddol gorau posibl mewn golwg, mae rhybedion yn helpu i gyfuno mwy nag un darn o ddeunydd, gan ei gwneud hi'n llawer haws i chi gyflymu'ch proses datblygu cynnyrch yn llwyr. 

Rydym yn gweld rhybedion mewn diwydiannau gwahanol, lle maent yn helpu i wneud gwahaniaeth. P'un a oes angen a rhybed fflans mawr a all ymuno â gwahanol strwythurau enfawr neu rhybedion bach sy'n gweithio ar raddfeydd llawer llai, mae'r deunyddiau hyn yn eithaf effeithiol yn gyffredinol. 

P'un a yw'n rhybedi tynnu drwodd neu ryw fformat arall, yn bennaf rydych chi'n gweld yr offer hyn yn dod gyda'r cydrannau canlynol: 

 • Y pen: Gan ddechrau, mae gennym ben y rhybed. Mwyaf mathau rhybed dod â phennau mawr sy'n fflat hefyd. Pan fyddwch chi'n gosod rhybed, rydych chi'n pwyso i lawr ar y pen, gan orfodi'r deunydd cyfan trwy'r daliad. 
 • Y Rivet Shank: Fe'i gelwir hefyd yn y corff neu'r handlen riven, mae'r shank yn gweithredu fel rhan silindrog o'r strwythur sy'n rhedeg trwy'r tyllau yn y deunyddiau yn y pen draw. Felly, pan fyddwch yn pwyso ar y pen, y handlen rhybed yw'r hyn sy'n mynd drwodd. 
 • Y Coesyn Terfynol: Yn olaf, mae gennym y coesyn. Dyma'r rhan o'r rhybed nad oes ganddo ddolen. A phan fydd y rhybed yn cael ei phasio trwy'r defnydd, y coesyn - neu'r gynffon, os dymunwch - fydd yn dod allan yn y pen arall. 

Sut Mae Rhybedion yn Gweithio? 

Nesaf, gadewch i ni gymryd eiliad gyflym i ateb y cwestiwn poblogaidd, “Sut mae rhybedion yn gweithio?" Yn gyffredinol, mae'r broses o weithio gyda'r deunyddiau hyn yn mynd fel a ganlyn: 

Dechreuwch trwy Drilio A Hole

Ble hoffech chi'r gwasg rhybed pasio? Gosodwch y tyllau, a gwnewch yn siŵr bod gennych chi grŵp o gysylltiad cywir wedi'i alinio setiau rhybed

Rhowch y Rhybed Mewn 

Unwaith y bydd y twll yn iawn, allan y rhybed a gadael iddo basio drwodd. Fel y gallwch ddychmygu, a gwasg rhybed gellir ei ddefnyddio hefyd i sicrhau mewnosodiad di-dor. 

Os Cyfyd Yr Angen, Ychwanegwch Ryw Grym 

Os nad yw pasio rhybed yn ddigon di-dor, yna efallai y bydd angen ychydig o rym arnoch chi. Unwaith y bydd wedi cyrraedd, mynnwch wn rhybed i ychwanegu rhywfaint o rym at gynffon y defnydd. Bydd y grym hwn hefyd yn achosi i'r gynffon gael ei ddadffurfio, gan wneud ail ben a gorfodi'r deunyddiau i gael eu clampio gyda'i gilydd. 

Mae'r broses anffurfio hon fel arfer yn cynnwys gwahanol ddulliau, i gyd yn seiliedig ar y math o rhybed rydych chi'n gweithio gyda hi. Er enghraifft: 

Bydd angen i chi naill ai forthwylio'r gynffon neu ei wasgu'n fecanyddol os ydych chi'n gweithio gyda rhybed solet. 

O ran rhybedion dall, bydd angen i chi dynnu mandrel trwy gorff y rhybed, gan achosi'r anffurfiad sydd ei angen i ffurfio'r ail ben hwnnw. 

Gosodwch y Cyd & Rydych chi'n Barod 

Gydag un pen solet ac ail un wedi'i ddadffurfio, mae'r uniad cyfan ar gyfer y rhybed wedi'i ddiogelu, ac mae gennych gysylltiad solet ar ôl. 

Deunyddiau a Ddefnyddir ar gyfer Rhybedion

Yn gyffredinol, mae gennych chi wahanol ddeunyddiau y gellir eu defnyddio i wneud rhybedion. Gall y deunyddiau hyn amrywio yn seiliedig ar yr hyn yr ydych yn ceisio defnyddio'r rhybedi ar ei gyfer, ond mae'r prif opsiynau sydd gennych yn cynnwys y canlynol: 

 • Dur pur: Yn gyffredinol, gellid torri rhybedion dur yn ddur carbon neu aloi dur. Mae'r rhybedion hyn yn adnabyddus am eu cryfder a'u gallu i wrthsefyll cyrydiad.
 • Alwminiwm: Mae'n hysbys bod alwminiwm yn gallu gwrthsefyll cyrydiad ac yn olau - yn ogystal â'r dwysedd alwminiwm hefyd yn ei gwneud yn berffaith ar gyfer gwneud deunyddiau fel rhybedion. 
 • Dur Di-staen: Mae'r deunydd hwn yn gwrthsefyll cyrydiad, tra hefyd yn gryf iawn. 
 • Copr a'i Aloeon niferus: Mae cymaint aloion o gopr heddiw. Ac, gellir defnyddio unrhyw un ohonynt i wneud rhybedion metel. Heblaw am eu cryfder, maent hefyd yn edrych yn eithaf braf. 
 • Titaniwm: Mae titaniwm yn darparu cyfuniad anodd ei guro o gryfder, ymwrthedd cyrydiad, a dwysedd isel. Mae'r cymysgedd hwn yn ei gwneud yn berffaith ar gyfer gwneud rhybedion.

Cymwysiadau Mawr O Mathau Rhybed

Er eu bod yn gymharol fach, mae crwydro wedi dod yn stwffwl yn y diwydiant gweithgynhyrchu. Mae'r deunyddiau hyn yn gweithio 

Mae rhybedion yn ddeunyddiau hynod amlbwrpas ac amlochrog. Maent yn ymgymryd â chymaint o swyddogaethau, gyda rhai o'r rhain yn cynnwys y canlynol: 

 • Defnydd yn y Gofod Adeiladu: Credwch neu beidio, defnyddir rhybedi i ffurfio agweddau strwythurol pontydd, adeiladau, a mwy. 
 • Gweithgynhyrchu Awyrofod: Mae angen i awyrennau fod yn ysgafn - ac mae hyn yn golygu bod angen i'w cydrannau fod yn ysgafn hefyd. Mae rhybedion yn ymuno â'r swyddogaeth hon yn hawdd. 
 • Gwneud Car: Pan fydd angen i weithgynhyrchwyr cerbydau ymuno â rhannau modurol fel fframiau a phaneli, maent yn tueddu i droi at rhybedi.  
 • Adeiladu Llongau: Yma, mae rhybedion yn rhoi benthyg dau beth i longau - eu gwneuthuriad ysgafn a'u gallu i wrthsefyll cyrydiad. 
 • Ceisiadau Rheilffordd: Yn union fel y byddwch chi'n ei gael gyda llongau, mae rhybedion hefyd yn helpu i ymuno â chydrannau ceir rheilffordd ac elfennau strwythurol eraill sy'n hynod ddefnyddiol yn y gofod hwn. 
 • Gwneud Electroneg: Os oes angen i chi ddiogelu cydrannau bwrdd cylched neu ymuno â deunyddiau sy'n gweithio mewn dyfeisiau electronig, yna mae rhybedion yn sicr yn ddefnyddiol. 
 • Gwneud Nwyddau Defnyddwyr: Boed hynny wrth wneud dodrefn neu ddalennau metel a ddefnyddir i ddatblygu rhai o'r cynhyrchion a welwn o gwmpas, mae rhybedion hefyd yn ddefnyddiol iawn. 
 • Defnydd yn Y Gofod Ffasiwn: Mae rhybedi yn rhan hanfodol o wneud caewyr a chau ar gyfer casys, bagiau, ac ategolion eraill a welwn o gwmpas hefyd. 

Mae meysydd eraill lle mae'r cynhyrchion hyn yn tueddu i ddod o hyd i gymwysiadau yn cynnwys y gofod olew a nwy, offer meddygol ac orthopedig, cymwysiadau amddiffyn a milwrol, rigiau olew a nwy, a chymaint mwy.

Sut Ydych Chi'n Dewis Y Rhybed Cywir I Chi?

Fel y gwelwch yn barod, mae cymaint mathau o rhybedion ar gael. Ac os ydych chi am wneud dewis, mae angen i chi fod yn arbennig o ofalus o'r opsiwn rydych chi'n ei ddewis. Gall y ffactorau canlynol eich helpu i wneud penderfyniad o bosibl. 

Deall Beth Mae Ei Angen Ar Gyfer

Fel y byddech chi'n ei ddychmygu, y peth cyntaf y mae angen i chi ei ddeall yw'r hyn y mae angen rhybed arnoch ar ei gyfer. Fel hyn, gallwch chi ddeall y gofynion ar gyfer eich cais a dewis y math rhybed sy’n bodloni’r anghenion hyn. 

Pa Ddeunyddiau Ydych chi'n Gweithio Gyda nhw?

Yn gyffredinol, byddem yn argymell eich bod yn dewis deunydd rhybed sy'n gweithio'n dda gyda'r deunyddiau eraill rydych chi'n eu trin. Mae yna nifer o opsiynau, felly byddwch yn ofalus iawn yma. 

Darganfod Y Math o Gyd 

Nesaf, darganfyddwch pa fath o gymal rydych chi'n ceisio ei greu. Gallwch chi wneud gwahanol gyfluniadau ar y cyd gyda gwahanol arddulliau ar y cyd, felly bydd deall y cyfuniad cywir yn hanfodol yma. Ac, bydd yn ei gwneud hi'n llawer haws defnyddio'ch un chi peiriant rhybedio pan fydd popeth wedi'i gysoni.

Pa mor fawr y dylai fod? 

O ran rhybedion, mae maint yn bwysig iawn. Bydd angen ystyried pethau fel hyd, diamedr, a mwy, a'r nod yw cael rhybed y mae ei faint yn cyd-fynd yn hawdd â thrwch y ddau ddeunydd rydych chi'n ceisio'u cyfuno. 

A Gall Ymdrin â Llwythi? 

Yn dibynnu ar yr hyn rydych chi'n ceisio ei wneud, efallai y bydd angen rhybed arnoch chi sy'n cyflawni'r gallu cario llwyth gorau posibl. Penderfynwch beth yw gofynion eich cais, a dylai fod yn llawer haws i chi ddehongli'r hyn sydd ei angen arnoch. 

Sut Ydych Chi'n Ei Gosod? 

Mae angen gallu gosod eich math rhybed yn ddi-dor. P'un a ydych chi'n rhybedu â'ch dwylo neu'n defnyddio peiriant rhybedu, sicrhewch fod y dull gosod mor hawdd â phosib. 

Casgliad

Mae rhybedion wedi dod yn rhan nodedig o weithgynhyrchu cynnyrch dros y blynyddoedd. A phan ystyriwch y buddion y maent yn eu darparu, mae'n hawdd gweld nad yw'r duedd hon yn dod i ben unrhyw bryd yn fuan. 

Os hoffech chi ddysgu mwy amdanyn nhw neu gael rhybedion o safon, yna HM yw lle rydych chi eisiau bod. Estynnwch atom heddiw, a gadewch i ni wybod sut i'ch helpu. 

Diweddaru dewisiadau cwcis
Sgroliwch i'r brig