Pwynt Toddi Aur

Pwynt toddi aur yw'r tymheredd y mae'n trawsnewid o gyflwr solet i gyflwr hylifol o dan bwysau atmosfferig safonol.

Mae'r canllaw hwn yn cynnwys popeth sydd angen i chi ei wybod am dymheredd toddi aur.

Gadewch i ni blymio reit yn:

Beth yw Pwynt Melin Aur

Mae gan aur ymdoddbwynt o tua 1064°C (1948°F). Ar y tymheredd hwn, mae'r aur yn trawsnewid o gyflwr solet i gyflwr hylif.

Yn wahanol i fetelau eraill, mae gan eiddo aur bwynt toddi isel sy'n ei wneud yn berffaith ar gyfer ystod o ddefnyddiau fel gwneud gemwaith a meteleg.

Mae'r ffaith bod aur yn aros yn solet ar dymheredd nodweddiadol yn arwain at ei hirhoedledd a'i ymwrthedd cyrydiad.

Elfen Aur
Elfen Aur

Sut mae Aur yn Toddi

Os ydych chi'n fwyndoddwr aur,

Paratoi:

Gwnewch yn siŵr fod yr aur sydd i'w doddi wedi'i baratoi'n drylwyr, heb unrhyw olion llygryddion, a'i fod mewn cyflwr masnachol priodol.

Sefydlu Ffwrnais Sefydlu:

Ffurfweddwch y ffwrnais sefydlu gan ddilyn y cyfarwyddiadau a roddir gan y gwneuthurwr. Mae hyn yn gofyn am sicrhau bod yr holl gysylltiadau trydanol yn ddibynadwy yn ogystal ag addasu'r system rheoli tymheredd.

Ffwrnais Melio Aur
Ffwrnais Melio Aur

Gosod y Crwsibl

Rhowch yr aur mewn crucible sy'n gydnaws â ffwrnais anwytho. Cadarnhewch fod y crucible wedi'i lanhau'n drylwyr a'i fod mewn cyflwr gweithredu perffaith.

Rheoli tymheredd

Gosodwch y system rheoli tymheredd ar y ffwrnais sefydlu er mwyn cyflawni a chadw'r tymheredd toddi a fwriedir ar gyfer aur. Mae lefel mor fanwl yn chwarae rhan hanfodol mewn prosesau diwydiannol.

Trefn Toddi

Trowch y ffwrnais sefydlu ymlaen ac arhoswch iddi gyrraedd y tymheredd delfrydol. Bydd yr aur y tu mewn i'r crucible yn cael ei gynhesu trwy ddefnyddio anwythiad electromagnetig.

Fflwcs:

Nawr ychwanegwch fflwcs os dymunir er mwyn cynorthwyo i ddileu halogion o'r aur tawdd.

Arsylwi a Dehongli

Cadwch olwg agos ar y broses o doddi, astudiwch ymddygiad yr aur, a gwnewch yn siŵr ei fod yn cyrraedd cyflwr cwbl dawdd. Profwch burdeb yr aur tawdd wrth wneud unrhyw newidiadau sy'n briodol i'r weithdrefn.

Castio ac Arllwys

Wrth arllwys aur tawdd i fowldiau, cymhwyswch alluoedd ffwrnais sy'n defnyddio anwythiad yn union ar ôl i'r aur gael ei doddi'n llwyr. Fe'u cymhwysir fel y gellir eu defnyddio mewn nifer o weithdrefnau gweithgynhyrchu.

Aur Tawdd
Aur Tawdd

Cadarnhau ac Oeri:

Rhowch eiliad i'r aur cast oeri a chadarnhau yn y mowldiau, yn unol â'r defnydd disgwyliedig, cyn cyflawni unrhyw weithdrefnau eraill sy'n cynnwys peiriannu.

Rheoli Ansawdd

Archwiliwch aur bwrw am ddiffygion a gwarantwch ei burdeb trwy sefydlu mesurau i sicrhau ansawdd.

Gorffen a Glanhau

Cael gwared ar unrhyw lygryddion dros ben neu fflwcs o'r gydran olaf. Cwblhewch yr aur trwy gadw at reolau'r diwydiant.

Ffactorau sy'n Effeithio ar Ymdoddbwynt Aur

Wrth i chi gynllunio i doddi eich aur, mae'n bwysig gwybod y ffactorau amrywiol a allai achosi'r gwyriad yn y pwynt toddi damcaniaethol.

Edrychwn ar rai o'r newidynnau mwyaf cyffredin:

Purdeb

Yr agwedd fwyaf hanfodol sy'n effeithio ar ymdoddbwynt aur yw ei burdeb. Tymheredd toddi aur pur a fynegir fel karats yw'r uchaf. Mae aloion aur, sy'n gyfuniadau metel, yn meddu ar dymheredd toddi is o gymharu ag aur pur.

Rhag ofn bod unrhyw elfen aloi neu sylweddau amhur yn bodoli yn eich aur, disgwyliwch i'r pwynt toddi newid.

Cydrannau Alloying

Gall ymgorffori asiantau aloi arwain at newid ymdoddbwynt aloi aur. Er enghraifft, byddwch yn sylweddoli bod pwynt toddi aloi aur-copr yn gwyro oddi wrth aur pur.

Amhuredd

Gallai amhureddau effeithio ar ymdoddbwynt Aur. Gallai hyd yn oed olrhain symiau o lygryddion newid nodweddion ffisegol aur, yn enwedig ei duedd i doddi.

Adeiledd y Grisial

Gall strwythur grisial effeithio ar bwynt toddi aur. Gall sefydlogrwydd gwahanol fathau o grisial fod yn wahanol, sy'n dylanwadu ar y tymheredd y mae metel yn ei drawsnewid o gyflwr solid i hylif.

Strwythur Atomig Aur
Strwythur Atomig Aur

Pwysau

Er bod pwysau yn cael dylanwad mwy arwyddocaol ar berwbwynt elfen, gallai hefyd gael effaith ar ei ymdoddbwynt. O dan amgylchiadau nodweddiadol, fodd bynnag, nid yw amrywiadau pwysau safonol yn debygol o effeithio'n sylweddol ar ymdoddbwynt aur.

Cyfradd Gwresogi

Mae'r cyflymder y mae aur yn cael ei gynhesu yn meddu ar y posibilrwydd o gael effaith ar ei duedd toddi. O'i gyferbynnu â gwresogi cymedrol, gallai gwresogi cyflym arwain at nodweddion toddi amrywiol.

Dimensiynau Sampl a Siâp

Gall y pwynt toddi aur gael ei ddylanwadu gan ei siapiau a dimensiynau. O'u cyferbynnu â samplau wedi'u diffinio'n dda neu samplau llai, mae gan samplau o siâp gwahanol neu fwy o faint dueddiadau toddi gwahanol.

Amodau Gwresogi

Gallai'r cyflwr y caiff aur ei gynhesu gael effaith. Gall newidynnau effeithio ar duedd toddi aur. Maent yn cynnwys y dechneg wresogi neu'r math o ffwrnais a ddefnyddir, a hefyd presenoldeb awyrgylch rheoledig.

Ardal Wyneb

Wrth i arwynebedd yr arwyneb ehangu, mae pwynt toddi aur yn lleihau'n sylweddol. Gan fod gronynnau llai yn cynnwys cymhareb arwynebedd arwyneb-i-gyfaint mwy, mae ganddyn nhw arwynebau mwy o atomau y gellir eu torri ar wahân i doddi'r aur.

Cymharwch Berwbwyntiau a Phwyntiau Toddi Aur

Mae aur yn mynd trwy drawsnewidiadau berwi a thoddi.

Dyma lle mae'n toddi ar dymheredd bras o 1064°C (1948°F). Ar y llaw arall, byddwch yn sylweddoli bod y pwynt berwi neu'r tymheredd ychydig yn uwch. O dan amgylchiadau arferol, mae aur yn berwi ar dymheredd bras o tua 2856 ° C (5173 ° F).

Mae berwbwynt Aur yn sylweddol uwch o'i gymharu â'i ymdoddbwynt.

Mae hyn yn awgrymu bod angen tymheredd llawer uwch i anweddu aur nag wrth gael ei doddi.

Mae'r amrywiad hwn oherwydd y ffaith bod toddi a berwi yn ddwy weithdrefn gorfforol nodedig. Mae toddi yn digwydd pan fydd gan y gronynnau mewn solid ddigon o egni cinetig i dorri allan o'u lleoliadau sefydlog yn y dellt grisial a chylchredeg yn fwy rhydd.

Mewn cyferbyniad, pan fydd egni cinetig y gronynnau mewn hylif yn cyrraedd lefelau uchel, gallant oresgyn yr atyniad sy'n eu cysylltu a dianc i'r cyflwr nwy, gan arwain at ferwi.

Oherwydd yr atyniad cryf sy'n cysylltu atomau aur, mae aur yn dueddol o fod â phwynt toddi uchel.

Fodd bynnag, gellir gwrthsefyll y mathau hyn o bwysau ar dymheredd hynod o uchel, a dyna pam mae aur yn digwydd i feddu ar bwynt berwi uchel. Mae berwbwynt uchel aur yn ei wneud yn ddefnyddiol ar gyfer ystod eang o brosesau diwydiannol.

Sut mae Pwynt Toddi Aur yn Cymharu â Metelau Eraill

Tymheredd toddi aur yw tua 1064°C (1948°F). Gan fod gan aur strwythur moleciwlaidd unigryw, byddwch yn sicr yn gweld ei ymdoddbwyntiau yn amrywio o gymharu â metelau eraill. Gadewch i ni edrych:

arian

Y bras tymheredd toddi arian Mae tua 961 ° C (1763 ° F), tra bod aur yn meddu ar dymheredd toddi uwch nag arian.

Alwminiwm

Mae gan alwminiwm dymheredd toddi o tua 660.3 ° C (1221 ° F), tra bod aur yn toddi ar dymheredd llawer uwch o'i gymharu ag alwminiwm.

Copr

Mae copr yn toddi ar dymheredd tua 1085°C (1984°F), tra bod gan aur dymheredd toddi sydd ychydig yn is na chopr.

titaniwm

Mae tymheredd toddi titaniwm tua 1668 ° C (3034 ° F), tra bod tymheredd toddi aur yn llawer is o'i gymharu â thymheredd titaniwm.

Haearn

Tymheredd toddi bras haearn yw tua 1538°C (2800°F), tra bod aur yn toddi ar dymheredd is o gymharu â haearn.

Arwain

Mae tymheredd toddi Plwm tua 327.5 ° C (621.4 ° F), tra bod tymheredd toddi aur yn sylweddol uwch na thymheredd Plwm.

Platinwm

Mae gan blatinwm dymheredd toddi o tua 1768 ° C (3215 ° F), tra bod aur yn toddi ar dymheredd llawer is na phlatinwm.

sinc

Tymheredd toddi sinc yw tua 419.5°C (787.2°F), tra bod gan aur dymheredd toddi uwch o gymharu â sinc.

Nicel

Mae gan nicel dymheredd toddi o tua 1455 ° C (2651 ° F), tra bod aur yn toddi ar dymheredd sylweddol is o'i gymharu â nicel.

Pam Mae Deall Tymheredd Toddi Aur yn Bwysig

Gwneud Emwaith

Mae aur yn ddeunydd gemwaith hynod gyffredin. Mae meddu ar wybodaeth am dymheredd toddi aur yn hanfodol i wneuthurwyr gemwaith sy'n ei fowldio a'i siapio'n amrywiaeth o batrymau. Mae'r math hwn o weithrediad fel arfer yn cynnwys sodro a chastio, ac mae angen rheolaeth tymheredd cywir ar y ddau ohonynt.

Gall gwresogi aur yn ormodol ei wneud yn frau ac yn dueddol o dorri asgwrn

Cynhyrchu a Gwaith Metel

Mae sectorau fel electroneg ac awyrennau yn defnyddio aur oherwydd ei wrthwynebiad i gyrydiad a dargludedd. Mae gweithrediadau yn y diwydiant sy'n cynnwys siapio elfennau aur, castio a aloi yn gofyn am ddealltwriaeth o'r tymheredd toddi aur.

Coethi ac Echdynnu

Mae bod yn ymwybodol o dymheredd toddi'r aur yn bwysig iawn yn y gweithdrefnau mwyngloddio a mireinio. Mae'n cyfrannu at wahanu aur oddi wrth fwynau a llygryddion eraill trwy weithdrefnau mireinio a mwyndoddi er mwyn gwneud eitemau o ansawdd uchel.

Ymchwil Wyddonol

Rhaid i nodweddion ffisegol aur, yn enwedig ei dymheredd toddi, fod yn flaenoriaeth ac yn cael ei ddeall yn dda gan wyddonwyr materol ac ymchwilwyr. Mae'r ddealltwriaeth hon yn hanfodol ar gyfer arholiadau, arbrofion, a datblygu gwahanol sylweddau a thechnegau.

Rheoli Ansawdd

Mae tymereddau toddi gwahanol raddau o aur yn wahanol iawn. Mae gwybod y gwahaniaethau hyn yn hanfodol bwysig ar gyfer sicrhau ansawdd gweithrediadau sy'n gofyn am aloion aur penodol at ddefnydd penodol.

Pryderon Diogelwch

Mae gweithredu gyda thymheredd eithafol yn cyfrannu at nifer o ystyriaethau diogelwch. Mae deall tymheredd toddi aur yn bwysig i warantu diogelwch unrhyw un sy'n ymwneud â gweithrediadau. Gall y rhain gynnwys weldio, castio, ac unrhyw weithdrefn arall sy'n cynnwys gwresogi aur.

Cymwysiadau Diwylliannol a Hanesyddol

Mae meddu ar wybodaeth am nodweddion aur, yn enwedig ei dymheredd toddi, yn hanfodol mewn lleoliadau diwylliannol a hanesyddol. Roedd yr ymwybyddiaeth hon o arwyddocâd mawr i gofaint aur hynafol ac artistiaid a oedd yn gwneud eitemau aur coeth.

Tymheredd Toddi Gwahanol Raddau Aur

Fel y soniwyd yn gynharach, mae'r purdeb neu'r amhuredd yn chwarae rhan annatod wrth bennu tymheredd toddi aur. Fel y gwelwch yn fuan, mae'r pwynt toddi yn amrywio gyda phurdeb.

· 24 Karat Aur (99.99% Pur)

Tymheredd toddi bras o 24 Karat Gold yw 1948°F (1064°C).

· 22 Karat Aur (91.67% Pur)

Tymheredd toddi 22 Karat Gold yw tua 1910°F (1040°C).

· 18 Karat Aur (75% Pur)

18 Mae gan Karat Gold dymheredd toddi o tua 1740°F (950°C).

· 14 Karat Aur (58.33% Pur)

Mae'r tymheredd toddi bras o 14 Karat Gold tua 1640 ° F (893 ° C).

· 10 Karat Aur (41.67% Pur)

10 Mae gan Karat Gold dymheredd toddi o tua 1580 ° F (860 ° C).

Mae'n bwysig nodi bod ymdoddbwynt aur yn nodwedd sylfaenol sy'n cyfrannu at ei amlochredd a'i werth. Hefyd, mae'n ddefnyddiol mewn amrywiaeth o gymwysiadau sy'n cynnwys electroneg, gemwaith, awyrennau a gweithrediadau diwydiannol.

Yn ogystal, mae hefyd yn hanfodol deall tymheredd toddi aur er mwyn sicrhau purdeb, ansawdd a diogelwch yr aur ac atal difrod i eitemau aur.

Cofiwch y gall ystod o ffactorau fel amhureddau, pwysau, a phurdeb aur ymhlith ffactorau eraill effeithio ar bwynt toddi aur.

Rhagor o Adnoddau:

Ffyrdd i Doddi Aur – Ffynhonnell: WIKI SUT

Deall Toddi Aur - Ffynhonnell: Guardian Gold

Gwybodaeth Aur - Ffynhonnell: Gemwyr o Ansawdd

Toddi Aur - Ffynhonnell: Gold Rush

Diweddaru dewisiadau cwcis
Sgroliwch i'r brig