Pwynt Toddi Copr - Gwybod bod y Tymheredd yn Dechrau Toddi

Gallwn ddiffinio pwynt toddi unrhyw fetel fel y pwynt penodol hwnnw pan fydd yn dechrau troi o solid i hylif. Ar yr union dymheredd hwn, mae ecwilibriwm rhwng cyfnodau solet a hylif y metelau.

Mae hyn yn golygu y gallwch chi ychwanegu mwy o wres i'r metel heb ychwanegu unrhyw dymheredd cyffredinol y tu hwnt i'r pwynt hwn.

Pwynt toddi o Gopr

Cyfluniad Copr
Cyfluniad Copr

O'r disgrifiad uchod, gallwn hefyd ddweud mai Pwynt Toddi Copr yw'r pwynt ecwilibriwm lle mae ganddo gyfnodau solet a hylif. Mae hwn yn fodolaeth rhithwir ar dymheredd lle mae'r solet yn trawsnewid i hylif.

Byddwch yn nodi y bydd y trawsnewid hwn yn achosi llawer o newidiadau cemegol a strwythurol ar y metel copr. Pwyntydd arall y dylech ei gymryd wrth ddadansoddi tymheredd toddi copr yw penodoldeb.

Mae hyn oherwydd bod copr yn bodoli mewn dwy ffurf sef copr pur ac aloi copr. Dylech hefyd fod yn hoff iawn o'r uned fesur a ddefnyddiwch.

Nawr gadewch i ni ymchwilio i fanylion ymdoddbwyntiau copr pur ac aloion copr:

Tymheredd Toddi Copr Pur

Mae copr pur yn cyfeirio at gopr nad oes dim wedi'i ychwanegu ato. Pwynt toddi y copr hwn yw 1085 ° C. Mewn unedau eraill, mae gennym ni ar 1984 ° F a 1357K.

Rydym hefyd wedi blino ar fodolaeth copr pur mewn ffurfiau eraill fel copr powdr neu nanoronynnau. Fodd bynnag, mae eu pwyntiau toddi yn dal i fod o fewn yr ystodau tymheredd hyn.

Efallai y byddwch hefyd yn taro i mewn i fesuriadau eraill fel y joules fesul môl neu Rankine a ddefnyddiwyd i ddiffinio ymdoddbwynt copr. Ni ddylai hynny eich synnu, yn syml, maent wedi deillio o'r prif unedau tymheredd yr ydym wedi'u rhoi uchod.

Tymheredd Toddi Aloion Copr

Yn y bôn, copr pur yw aloion copr gydag ychwanegion sy'n rhoi priodweddau uwchraddol iddo. Dyna pam eu bod yn cael eu ffafrio ar gyfer llawer o gymwysiadau peirianneg yn hytrach na chopr yn ei ffurf pur.

Gwyddom fod gan bob deunydd metel neu anfetel ei bwynt toddi ei hun. Goblygiad hyn yw y bydd gennym amrywiadau yn y pwyntiau toddi pan fyddwn yn cyfuno copr ag unrhyw un ohonynt.

Mae'r cyfansoddiad aloi yn caffael pwynt toddi newydd ac mae'r cyfuniadau aloi yn niferus iawn. Fodd bynnag, dim ond ar yr aloion hynny sydd ag arwyddocâd mewn llawer o gymwysiadau diwydiannol y byddwn yn canolbwyntio.

copr AlloyPwynt toddi mewn °C
Copr Arsenig685
Copr Beryllium870-980
pres930-940
Efydd913
Copr-nicel1170-1240
Gunmetal900-1000

 

Nawr gallwch chi wneud cymhariaeth glir o sut mae pwynt toddi copr pur yn cymharu â phob aloi

Ffactorau sy'n Effeithio ar Ymdoddbwynt Copr

Efallai y cewch achosion lle mae pwynt toddi copr yn amrywio. Mae hyn fel arfer yn cael ei achosi gan ffactorau amrywiol yr ydym yn mynd i gael trafodaeth fanwl yn eu cylch.

Maent yn cynnwys:

Copr Tawdd
Copr Tawdd

· Amhuredd

Bydd presenoldeb amhureddau mewn copr yn tueddu i ostwng ei ymdoddbwynt. Fodd bynnag, mae'r effaith ar ei ferwi yn wahanol gan fod yr amhureddau hyn yn ei gynyddu.

Y wyddoniaeth y tu ôl i hyn yw bod yr amhureddau'n cael effaith sefydlogi ar gyfnod hylif metelau copr. Mae hyn yn golygu y byddwch yn profi ymdoddbwyntiau is ar unrhyw gopr amhur neu ei aloion o gopr.

Mae llawer o wneuthurwyr fel arfer yn gostwng pwynt toddi copr pur trwy ychwanegu aloion ato. Mae hyn nid yn unig yn gwella ei rinweddau ond hefyd yn arbed ar gost gwneuthuriad.

· Pwysedd Atmosfferig

Mae pwynt toddi copr mewn cyfrannedd union â'r gwasgedd atmosfferig. Mae hyn yn golygu y bydd gennych amrywiadau o'r tymheredd mesur copr yn dibynnu ar yr amodau amgylcheddol cyffredinol.

Bydd y tymheredd toddi copr yn lleihau wrth i'ch uchder gynyddu. Mae hyn yn golygu ar ben mynydd, byddwch yn defnyddio mwy o wres i doddi copr nag ar lefel y ddaear.

· Maint a Strwythur Grawn

Mae maint a strwythur grawn fel arfer yn effeithio ar gopr ag amhureddau neu fel aloi. Bydd y strwythur grawn, dyweder ar gyfer aloi copr neu bres amhur, yn amrywio o gopr pur.

Yn y bôn, mae unrhyw beth rydych chi'n ei ychwanegu at gopr pur yn newid ei faint a'i strwythur grawn ac felly'n newid ei ymdoddbwynt. Mae Perthynas Hall-Patch yn nodi bod unrhyw fetel â strwythur grawn crisialog bach fel arfer yn gryf ac yn galed iawn, gan roi pwynt toddi is iddo.

Pwysigrwydd Gwybod Ymdoddbwynt Copr

Mae gennym ni sawl rheswm pam y dylech chi fod â gwybodaeth am eich pwynt toddi copr:

 • Bydd yn eich cynorthwyo i setlo ar gyfer y ffwrnais fwyaf priodol i'w defnyddio wrth wneud copr. Bydd hyn hefyd yn pennu eich ffynhonnell ynni a'r math o driniaeth wres y byddwch yn ei defnyddio yn y broses.
 • Bydd yn eich helpu i bennu lefel methiant y gydran os bydd eich strwythur copr yn agored i dymheredd sy'n uwch na'r pwynt toddi. Dylech nodi bod methiannau fel toriadau a achosir gan crêp weithiau'n digwydd ymhell islaw'r pwynt toddi
 • Bydd yn cynorthwyo unrhyw wneuthurwr i fesur addasrwydd ei fetel copr ar gyfer y prosiect y maent yn ei wneud. Yn gyffredinol, mae metelau yn fwyaf ffurfadwy pan fyddant mewn cyflwr hylif.

Ffyrdd O Toddi Copr

Ffwrnais Sefydlu ar gyfer Toddi Copr
Ffwrnais Sefydlu ar gyfer Toddi Copr

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi eu defnyddio i doddi eich copr. Gallwch eu defnyddio ar gopr mewn unrhyw ffurf fel dalennau, bariau neu ddim ond gwiail.

Gadewch inni gael cipolwg byr ar rai o'r dulliau cyffredin y gallwch eu defnyddio;

 •  Gwresogi Sefydlu: gallwch doddi neu gynhesu'ch copr gan ddefnyddio cyfuniad o electromagnetau ac osgiliaduron. Mae'r rhain yn cael eu pweru gan gerrynt eiledol sydd ag amledd uchel iawn.
 •  Gwresogi Ffwrnais: gallwch ddefnyddio amrywiaeth o ffwrneisi i doddi eich copr. Mae'r mathau cyffredin yn cynnwys ffwrnais sefydlu, ffwrnais nwy, a ffwrnais cupola
 • Toddi Arc: dyma'r defnydd o gerrynt trydan uchel iawn i ddod â metel copr i'w ymdoddbwynt. Os yw'r cerrynt yn ddigon uchel, gellir toddi'r copr yn llwyr.
 • Toddi microdon: ffwrneisi yw'r rhain sy'n defnyddio microdonau i gynhesu'r copr i gyflwr tawdd.
 • Toddi laser: fel y mae'r enw'n awgrymu, rydym yn defnyddio pelydr laser pŵer uchel iawn i doddi metel copr i'r dyluniad gofynnol.
 • Gwresogi isgoch: pan fo angen lleihau'r gyfradd ocsideiddio, rydym yn defnyddio is-goch i doddi'r metel copr yn ôl yr angen.
 • Toddi pelydr electron: mae'r dull hwn yn defnyddio pelydr electron sy'n ddigon pwerus i wneud y tymheredd copr yn uwch na'i ymdoddbwynt.
 • Toddi Ffwrnais Solar: mae'r broses hon yn defnyddio ynni o'r haul i bweru'r ffwrneisi. Mae hon yn dechnoleg werdd effeithlon sydd wedi ennill poblogrwydd yn y diwydiant gweithgynhyrchu metel modern.
 • Gwasgu Isostatig Poeth: mae hwn yn gyfuniad o bwysau a gwasgedd i ddod â'r metel copr i'w ymdoddbwynt.
 • Toddi gwactod: pan fydd angen copr pur arnoch heb unrhyw halogiad, toddi gwactod yw eich bet gorau. Mae hyn yn ei gwneud hi'n bosibl cyflawni tymereddau toddi uchel yn hawdd.
 • Gwresogi Trydan Uniongyrchol: dyma lle rydych chi'n pasio cerrynt trwy'r metel copr. Mae'r gwres a gynhyrchir yn ddigon i achosi ei doddi. Mae'n ddull cyflym ac effeithlon iawn a ddefnyddir fel arfer ar gyfer y rhan fwyaf o aloion copr.
 • Toddi Crwsibl Oer: gallwch chi gyflawni pwynt toddi copr trwy ei wresogi gan ddefnyddio anwythiad electromagnetig. Mae'r broses hon yn gofyn am grwsibl wedi'i oeri â dŵr.
 • Tortsh ocsi-danwydd: mae hon yn dortsh fflamio sy'n cyfuno ocsigen a phropan sy'n ddigon poeth i doddi'r metel copr.
 • Castio sugno: defnyddir y dull hwn yn bennaf wrth wneud rhannau cymhleth o gopr. Mae'r copr yn cael ei doddi gan ddefnyddio gwres uchel iawn.

Effaith Pwynt Toddi Copr Ar Gymwysiadau Ymarferol

Pan fydd copr yn cyrraedd ei bwynt toddi, mae llawer o newidiadau'n digwydd megis newid ei briodweddau ffisegol a mecanyddol. Mae hyn yn golygu bod unrhyw gydran a wneir o'r copr hwnnw yn sicr o fethu yn yr amgylchedd hwnnw.

Bydd pennu'r pwynt y mae'ch cydran gopr yn dechrau toddi yn eich helpu'n fawr i gynllunio'r cymhwysiad ymarferol hwnnw. Gallwn gymryd cipolwg ar rai o'r ceisiadau hyn:

· Cymwysiadau Trydanol

Gwyddom mai copr yw un o'r dargludyddion trydanol gorau sydd ar gael yn y farchnad. Ar wahân i'w ddefnyddio mewn gwifrau trydanol, fe'i defnyddir hefyd mewn systemau gwresogi a sinciau gwres, i wneud rhannau trawsnewidyddion, a llawer mwy.

Rhaid i'r holl gydrannau hyn a'u dyluniadau weithio'n effeithlon yn eu meysydd cais priodol. Dim ond os oes gennych ddealltwriaeth fanwl o briodweddau thermol y metel y gall hyn fod yn bosibl.

· Weldio a Sodro

Rydym yn defnyddio rhodenni copr mewn llawer o gymwysiadau presyddu fel weldio a sodro. Trwy wybod priodweddau thermol copr, rydym yn sefydlu ar ba bwynt y bydd yn toddi yn ystod y weldio er mwyn iddo gynorthwyo yn yr uno terfynol.

· Castio a Mowldio

Gall castio copr gynhyrchu llawer iawn o gynhyrchion godidog i chi fel cerfluniau, gemwaith coeth, neu hyd yn oed rhannau cerbydau. Er mwyn i chi setlo ar y ffwrnais mwyaf priodol ar gyfer hyn, mae'n rhaid i chi wybod tymheredd toddi copr.

Bydd hyn hefyd yn ddefnyddiol pan fyddwch chi'n mynd am yr offer offer y byddwch chi'n eu defnyddio. Rhaid iddynt fod yn ddigon gwydn i wrthsefyll y copr poeth yn ei bwynt toddi.

Casgliad

Rydym wedi penderfynu bod copr yn toddi ar 1085°C neu felly yn dibynnu ar ffactorau eraill megis amhureddau. Mae'r wybodaeth hon yn bwysig iawn i wneuthurwyr metel ac unrhyw un sy'n trin metel copr.

Mae gwybodaeth o'r fath yn gymorth mawr i chi benderfynu ai copr yw'r deunydd gorau ar gyfer eich prosiect.

Pwynt Toddi Aloion Metel - Ffynhonnell: Blwch Offer Peirianneg

Copr – Ffynhonnell: Science Direct

Pwynt Toddi Metelau - Ffynhonnell: Archfarchnad Metel

Diweddaru dewisiadau cwcis
Sgroliwch i'r brig