Pwynt Toddi Alwminiwm - Y Canllaw Gorau i Fetelegwyr

Nid yn unig alwminiwm yw'r metel sy'n digwydd fwyaf ar y ddaear ond mae ganddo hefyd sawl defnydd mewn gwahanol ddiwydiannau.

Mae deall pwynt toddi alwminiwm yn hanfodol wrth benderfynu ar y cais delfrydol ar ei gyfer. Dyma olwg agosach ar y pwynt toddi alwminiwm.

Beth yw Pwynt Toddi Alwminiwm Pur?

Yn gyntaf, mae pwynt toddi alwminiwm yn cyfeirio at y pwynt y mae'n newid o solet i hylif. Yn ei ffurf buraf, mae gan alwminiwm ymdoddbwynt o 660 ° C sy'n cyfateb i 1220 ° F.

Mae hyn yn gymharol isel o'i gymharu â metelau eraill fel copr a dur. Yn nodedig, mae'r rhan fwyaf o gymwysiadau alwminiwm yn ei ddefnyddio yn ei ffurf aloi.

Felly, mae ffactorau megis cyfansoddiad aloi alwminiwm yn effeithio ar ei bwynt toddi. Yn ogystal â hynny, gan fod gan alwminiwm bwynt toddi is, mae ei ychwanegu at fetelau eraill yn lleihau eu pwyntiau toddi.

Elfen Alwminiwm
Elfen Alwminiwm

Pwynt Toddi Aloeon a Graddau Alwminiwm

Fel y soniwyd yn gynharach, mae'r rhan fwyaf o geisiadau alwminiwm yn dod o'i ffurf aloi. Gwneir aloion alwminiwm trwy gyfuno alwminiwm pur ag elfennau fel sinc, haearn, copr, magnesiwm a nicel.

Wedi dweud hynny, mae'r aloi alwminiwm yn cynnwys 4 digid gyda'r un cyntaf yn dynodi'r purdeb neu'r math o aloi.

Mae'r ail ddigid yn nodi'r addasiadau aloi. Fodd bynnag, mae gan y trydydd a'r pedwerydd digid wahanol arwyddion yn dibynnu ar yr aloi.

Yn y gyfres 1xxx, mae'r trydydd a'r pedwerydd digid yn cynrychioli purdeb tra yn y gyfres arall, maen nhw'n cynrychioli aloion yn y grŵp.

Wedi deall mai dyma wahanol ymdoddbwyntiau aloion a graddau Alwminiwm.

Aloi Alwminiwm a graddauPwynt toddi (° C)Pwynt toddi (°F)
1xxx, Alwminiwm Pur6601220
2xxx, Alwminiwm-Copper5481018
3xxx, Alwminiwm-Manganîs640-6551184-1211
4xxx, Alwminiwm -Silicon5771070
5xxx, Alwminiwm-Magnesiwm605-6501121-1202
6xxx, Alwminiwm-Magnesiwm-Silicon580-6501076-1202
7xxx, Alwminiwm-Sinc475-635887-1175

 

Pwynt Toddi Aloion Alwminiwm
Pwynt Toddi Aloion Alwminiwm

Ffactorau sy'n Effeithio ar Tymheredd Toddi Alwminiwm

Nid yw pwynt toddi alwminiwm byth yn gyson a gellir ei newid gan wahanol ffactorau fel:

· Amhuredd

Mae amhureddau yn tueddu i gael effeithiau sylweddol ar ymdoddbwynt alwminiwm a metelau yn gyffredinol. Mae amhureddau yn gostwng pwynt toddi alwminiwm gan eu bod yn ymyrryd â threfniant moleciwlau. Fel y cyfryw, mae'n dod yn haws iddo newid o gyflwr solet i hylif.

Mae hyn yn esbonio pam mae ychwanegu aloi mewn alwminiwm pur yn lleihau pwynt toddi alwminiwm. Fel arall, gallwch gyfeirio at y broses hon fel iselder pwynt toddi.

· Pwysedd

Fel arfer, po fwyaf yw'r pwysau, yr uchaf yw'r pwynt toddi. Mae hyn oherwydd bod angen mwy o egni i gynhesu alwminiwm i gyrraedd ei bwynt toddi.

· Grym Atyniad

Mae grym atyniad uwch yn arwain at bwynt toddi alwminiwm uwch. Oherwydd y bondiau pegynol cryf mewn alwminiwm, mae gostyngiad mewn anweddolrwydd ond cynnydd mewn dwysedd a phwynt toddi.

· Cyfansoddiad Moleciwl

Fel y crybwyllwyd yn gynharach, mae gan alwminiwm fondiau cryf. Mae hyn yn golygu bod angen mwy o egni i dorri'r bondiau cofalent cryf ac mae hyn yn ei dro yn cynyddu ei ymdoddbwynt.

· Pwysau Moleciwl

Po uchaf yw'r pwysau moleciwlaidd, yr uchaf yw'r pwynt toddi ac i'r gwrthwyneb. Mae moleciwlau mawr yn creu gofod mwy i ryngweithio rhyngfoleciwlaidd ddigwydd. Mae hyn yn arwain at fwy o rym atyniad rhwng moleciwlau a'r pwynt toddi. Felly, mae hyn yn esbonio pam mae ymdoddbwynt alwminiwm yn cynyddu gyda chynnydd ym maint y moleciwl.

· Cyfansoddiad Aloi

Mae elfennau aloi yn effeithio'n fawr ar ymdoddbwynt aloion alwminiwm yn yr ystyr bod ganddynt ymdoddbwyntiau amrywiol. Mae rhai o'r aloion sy'n cael eu hychwanegu at alwminiwm pur yn cynnwys sinc, silicon copr, a magnesiwm.

Yn nodedig, gallai ychwanegu'r elfennau aloi at alwminiwm pur newid rhai o briodweddau'r aloion.

Cofiwch, gall elfennau aloi naill ai gynyddu cryfder a chaledwch yr aloi. Cymerwch er enghraifft aloi alwminiwm sy'n cynnwys cynnwys copr uchel. Yn yr achos hwn, bydd y pwynt toddi yn cael ei leihau tra bod cryfder yr aloi yn cynyddu.

Cymharu Pwynt Toddi Alwminiwm â Metelau Eraill

Yn gyffredinol, mae pwynt toddi Alwminiwm yn is o'i gymharu â sawl metel arall fel copr a haearn.

Gallai ychwanegu rhai o'r elfennau yn y tabl isod naill ai gynyddu neu leihau'r ymdoddbwynt alwminiwm.

Mae'r tabl isod yn dangos cymhariaeth o ymdoddbwyntiau alwminiwm â metelau cyffredin eraill.

Metel Pwynt Toddi (° C)Pwynt toddi (°F)
Alwminiwm6601220
Pwynt toddi pres9301710
Pwynt toddi copr10841938
Pwynt toddi haearn bwrw12042200
Pwynt toddi Dur Di-staen1375-15302500-2785
Pwynt toddi potasiwm63.3146
Pwynt toddi sodiwm97.83208
Pwynt toddi sinc420787
Pwynt toddi twngsten34006152
Pwynt toddi nicel14532647
Pwynt toddi magnesiwm6701240
Manganîs ymdoddbwynt12602300
Pwynt toddi efydd9131675
Ymdoddbwynt cromiwm18601983
Pwynt toddi plwm328622
Pwynt toddi dur carbon1425-15402597-2800
Pwynt toddi titaniwm16703038
Pwynt toddi aur10631945
Pwynt toddi arian9611762
Ymdoddbwynt cromiwm18603380
Pwynt toddi tun232450
Pwynt toddi carbon36006512
Pwynt toddi silicon14202588

 

Y Ffordd Orau i Doddi Alwminiwm

Y ffordd orau a mwyaf cyffredin o doddi alwminiwm yw defnyddio ffwrnais. Yn ddelfrydol, defnyddir crucible dur i ddal yr alwminiwm yn y ffwrnais tra'i fod yn cael ei gynhesu.

Ffwrnais toddi Alwminiwm
Ffwrnais toddi Alwminiwm

Yn gyntaf, gosodwch eich sylfaenydd mewn man diogel a sefydlog. Gall hyn fod ar stand metel, tywod, pridd noeth, neu hyd yn oed graean. Y nod yw osgoi unrhyw arwyneb a allai gael ei niweidio o'r gollyngiad alwminiwm wedi'i gynhesu.

Nesaf, rhowch eich crucible y tu mewn i'r ffowndri. Os yw'ch ffowndri'n defnyddio siarcol, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n llenwi rhywfaint o siarcol o dan ac o amgylch eich crwsibl gan sicrhau bod pob gofod wedi'i orchuddio. P'un a ydych chi'n defnyddio ffowndri â thanwydd propan neu ffowndri â thanwydd siarcol, gosodwch y dortsh propan neu'r tiwb chwythu i'r ffowndri.

Wedi hynny, cynnau'r ffowndri a'i adael i gynhesu am ychydig funudau (10 munud yn ddelfrydol). Dylai'r crucible droi'n oren i chi wybod bod y ffowndri yn ddigon poeth.

Yn olaf, gallwch chi osod eich alwminiwm y tu mewn i'r crucible i gychwyn y broses doddi.

Mae rhai offer pwysig sydd eu hangen arnoch ar gyfer y broses toddi alwminiwm alwminiwm hon yn cynnwys:

  • Bachyn a gril gefeiliau ar gyfer trin y crucible
  • Bachyn bugail
  • ffon Dross
  • Gefail addasadwy

Pam Mae Gwybodaeth Tymheredd Toddi Alwminiwm yn Hanfodol

Mae deall tymheredd toddi alwminiwm yn bwysig wrth bennu'r amhureddau sy'n bresennol.

Hefyd, gellid defnyddio pwynt toddi alwminiwm i'w adnabod mewn achosion lle na ellir adnabod y metel. Yn symlach, gellir cymharu'r pwynt toddi â thymheredd toddi metelau eraill i benderfynu a yw'n alwminiwm ai peidio.

Heb anghofio bod yr ystod tymheredd toddi hefyd yn cael ei ddefnyddio i asesu purdeb alwminiwm. Po uchaf yw'r amrediad toddi, isaf yw'r purdeb ac i'r gwrthwyneb.

Dyma un o'r data defnyddiol wrth weithgynhyrchu cynhyrchion alwminiwm.

Alwminiwm Tawdd
Alwminiwm Tawdd

Cymhwyso Alwminiwm yn seiliedig ar y Tymheredd Toddi

Alwminiwm yw'r metel sy'n digwydd fwyaf ar y ddaear ac felly hefyd ei gymwysiadau.

Fe'i defnyddir yn eang mewn gwahanol ddiwydiannau ac mae rhai o'i ddefnyddiau yn dibynnu ar ei dymheredd toddi.

Cofiwch fod y rhan fwyaf o gymwysiadau alwminiwm yn defnyddio aloion alwminiwm sy'n effeithio ar ei bwynt toddi. O'r herwydd, mae gwahanol aloion yn addas iawn ar gyfer cymwysiadau penodol fel y dangosir isod;

 

AlonauPwynt Toddi (° C)Pwynt toddi (°F)ceisiadau
2024500-636935-1180Rhannau awyrennau, cymwysiadau strwythurol cryf, silindrau, gerau a siafftiau, Pistons
3003640-6561190-1211Cyfnewidwyr gwres, pibellau, cypyrddau, offer cemegol, rhannau trelar, rhannau tryciau, tanciau tanwydd
5052605-6511125-1201Offer morol, tiwbiau hydrolig, llestri gwasgedd, ategolion ffensio, offer
6061580-6501080-1204Deunyddiau adeiladu, pibellau, rhannau Auto, ceir rheilffordd, dodrefn a fframiau beiciau
7075475-635890-1175Rhannau awyrennau (adenydd a ffiwslawdd), gerau llyngyr, cydrannau taflegryn, gerau a siafftiau

 

Corff Car Alwminiwm
Corff Car Alwminiwm

Casgliad

I grynhoi, yn gymaint ag alwminiwm yw'r metel sy'n digwydd fwyaf ar y ddaear, mae'r rhan fwyaf o'i gymwysiadau yn defnyddio ei ffurf aloi.

Mae gan yr aloion hyn wahanol bwyntiau toddi yn seiliedig ar yr elfen aloi sy'n effeithio ar gymwysiadau alwminiwm. Felly, mae'n bwysig deall pwynt toddi yr aloi alwminiwm rydych chi'n ei ddefnyddio yn ofalus a'i gydnawsedd â'ch cymhwysiad dymunol.

Rhagor o Adnoddau:

Pwynt Toddi Aur - Ffynhonnell: HM

Pwynt Toddi Metelau - Ffynhonnell: Archfarchnad Metel

Pwynt Toddi Titaniwm - Ffynhonnell: HM

Pwynt Toddi Metelau - Ffynhonnell: Metelau Ar-lein

Ymdoddbwynt Arian - Ffynhonnell: HM

Tymheredd Toddi Alwminiwm - Ffynhonnell: Kloeckner

Pwynt Toddi Pres - Ffynhonnell: HM

Pwynt Toddi Copr – Ffynhonnell HM

Diweddaru dewisiadau cwcis
Sgroliwch i'r brig